Δωρεάν Υλικό


Χρήσιμα Αρχεία

Συχνές Ερωτήσεις

 • Υπάρχουν φορολογικά ή ασφαλιστικά κίνητρα για τη συμμετοχή σε κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις ή συνεταιρισμούς εργαζομένων;

 • Εργαζόµενοι στους Συνεταιρισµούς Εργαζοµένων και στις Κοιν.Σ.Επ., οι οποίοι ανήκουν στις Ευάλωτες Οµάδες Πληθυσµού και λαµβάνουν επίδοµα πρόνοιας ή επιδόµατα επανένταξης ή οποιασδήποτε µορφής νοσήλιο ή παροχή ή σύνταξη ως έµµεσα ασφαλισµένοι, συνεχίζουν να εισπράττουν τις παροχές αυτές ταυτόχρονα µε την αµοιβή τους από την Κοιν.Σ.Επ. ή το Συνεταιρισµό Εργαζοµένων. Ποσοστό έως 35% των κερδών προ φόρων, το οποίο καταβάλλεται από τους Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας στους εργαζομένους τους, θεωρείται ακαθάριστο εισόδημα από μισθωτη εργασία και δεν περιλαµβάνεται κατά τον προσδιορισμό του καθαρού κέρδους από επιχειρηματική δρασρηριότητα του Φορέα (αρ.12 και 21 του Ν.4172/2013)»

 • Ποιοί είναι οι κύριοι στόχοι του θεσμικού πλαισίου;

 • Α) Διάχυση του παραδείγματος της κοινωνικής οικονομίας σε όλους τους δυνατούς τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Β) Δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος που θα στηρίζει και θα ενισχύει τα παραγωγικά εγχειρήματα αυτοδιαχείρισης, ώστε μέσω της κάλυψης κοινωνικών αναγκών να μπορούν να συμβάλλουν στην κοινωνική πρόοδο και στη δίκαιη οικονομική ανάπτυξη. Γ) Καθορισμός και ανάδειξη της συλλογικής και της κοινωνικής ωφέλειας ως συστατικά στοιχεία της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Δ) Ουσιαστική ανάπτυξη της διαβούλευσης, της συμμετοχής και της συναπόφασης με τους κοινωνικούς εταίρους και τους ίδιους του Φορεις της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, σχετικά με τα θέματα που ρυθμίζουν πολιτικά, νομικά, διοικητικά το πεδίο.

 • Ποιό είναι το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την Κοινωνική Οικονομία;

 • Το νέο θεσμικό πλαίσιο για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία. (Ν.4430/2016, ΦΕΚ 205/Α/31-10-2016) και η εφαρμοστική Υπουργική Απόφαση 61621/Δ5.2643/30-12-2016 (ΦΕΚ), ρυθμίζουν το πεδίο της κοινωνικής οικονομίας και την παρέμβαση-εποπτεία του Κράτους σε αυτό. Σκοπός του νέου θεσμικού πλαισίου είναι η ανάπτυξη του τομέα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, μέσω της δημιουργίας ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος, που θα διευκολύνει τη συμμετοχή όλων των πολιτών σε όλες τις δυνατές παραγωγικές δραστηριότητες, με τη διάχυση πρακτικών δημοκρατίας, ισότητας, αλληλεγγύης, συνεργασίας, καθώς και του σεβασμού στον άνθρωπο και το περιβάλλον.

 • Τι είναι ο φορέας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας;

 • Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας είναι: α. Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις β. οι Κοινωνικοί Συνεταιρισµοί Περιορισµένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.), γ. οι Συνεταιρισµοί Εργαζοµένων, δ. οποιοδήποτε άλλο µη µονοπρόσωπο νοµικό πρόσωπο, εφόσον σωρευτικά i) Αναπτύσσει δραστηριότητες συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας, ii) Μεριµνά για την πληροφόρηση και τη συµµετοχή των µελών του και εφαρµόζει δηµοκρατικό σύστηµα λήψης αποφάσεων, σύµφωνα µε την αρχή ένα µέλος µία ψήφος, ανεξάρτητα από τη συνεισφορά κάθε µέλους. iii) Το καταστατικό του προβλέπει περιορισµούς στη διανοµή κερδών iv) Εφαρµόζει σύστηµα σύγκλισης στην αµοιβή της εργασίας, v) Αποβλέπει στην ενδυνάµωση των οικονοµικών δραστηριοτήτων του και τη µεγιστοποίηση της παραγόµενης κοινωνικής ωφέλειας µέσω της οριζόντιας και ισότιµης δικτύωσης µε άλλους φορείς ΚΑΛΟ. vi) Δεν έχει ιδρυθεί και δεν διοικείται άµεσα ή έµµεσα από Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. α΄ή β΄ βαθµού ή από άλλο νοµικό πρόσωπο του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

 • ΕΣΠΑ 2014-2020
 • espa.gr
 • Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)
 • epan2.antagonistikotita.gr
 • ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση
 • empedu.gov.gr
 • Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020
 • agrotikianaptixi.gr
 • Ε.Π. Αλιεία και Θάλασσα
 • alieia.gr
 • Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
 • esfhellas.gr
 • Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα
 • hdb.gr
 • Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού
 • www.oaed.gr
 • Γ.Γ. Έρευνας και Τεχνολογίας
 • gsrt.gr
 • Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Καινοτομίας
 • eyed-etak.gr
 • Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας
 • interreg.gr
 • Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
 • eib.org/en/
 • Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Πρόσβαση σε χρηματοδότηση
 • ec.europa.eu/growth/access-to-finance_en
 • Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Ευκαιρίες χρηματοδότησης
 • ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities_en
 • EUcalls – Αναζήτηση Eυρωπαϊκών Προσκλήσεων
 • eucalls.net

Εθνικής Αντιστάσεως 18
Κέρκυρα, 49100.
+30 2661 0 20604
kaloopen-techgr
Ώρες γραφείου: Δε - Πα. 09:00-17:00